Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρία PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που ενδεχομένως επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  με έδρα στην Θεσσαλονίκη , Φράγκων 3, email: info@parigoris.com,  τηλ: 2310554145, website: www.parigoris.com, ενημερώνει ότι, για σκοπούς εκτέλεσης του Έργου της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων ,πελατών , προμηθευτών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:Ταχυδρομική διεύθυνση: Φράγκων 3, ΤΚ 54626, email: info@parigoris.com  τηλέφωνο: 2310 554145, φαξ: 2310 511522.

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. oνοματεπώνυμο/επωνυμία ατομικής επιχείρησης/προσωπικής εταιρίας, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ιδιότητα/επάγγελμα, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, πλήρης στοιχεία διεύθυνσης αποστολής μηνιαίων λογαριασμών, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, λήψεις από κάμερες ασφαλείας (CCTV), βιογραφικά σημειώματα, κλπ.), η Εταιρία τα επεξεργάζεται μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να το πράξει.

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν ενδεικτικά:

(α) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και της Εταιρίας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία και να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, αγαθών, υλικών, εγκαταστάσεων,

(β) η συμμόρφωση με τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο,  η διαπίστωση γενικότερα παραβατικής συμπεριφοράς που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια ή/και υγεία και την ομαλή λειτουργία.

(γ) η διαφύλαξη ζωτικών σας συμφερόντων, όπως για παράδειγμα η παροχή πρώτων βοηθειών και γενικότερα συνδρομής σε περίπτωση ατυχήματος,

(δ) η συγκατάθεση που μας παρέχετε προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές της Εταιρίας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε το θελήσετε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων εκτός Εταιρίας

Η PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   αποστέλλει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης αποθηκεύονται από την  εταιρία. Τέλος, η Εταιρία συνεργάζεται με εταιρίες πληροφορικής, οι οποίες παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας. Κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών, οι εταιρίες πληροφορικής ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να εκτελούν πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Στις περιπτώσεις αυτές η PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, η Εταιρία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες κρατικές αρχές,  όταν επιβάλλεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρίας PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:Ταχυδρομική διεύθυνση: Φράγκων  3 Θεσσαλονίκη , email: infoparigoris.com τηλέφωνο: 2310 554145, φαξ: 2310 511522. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν και εφόσον η Εταιρία τα επεξεργάζεται με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, όταν υφίσταται υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα προς το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Εταιρία και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που ενδεχομένως επιδιώκει η Εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς στην Εταιρία και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας και για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): Ταχυδρομική διεύθυνση: Φράγκων 3 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54626, email: info@parigoris.com, τηλέφωνο: 2310 554145, φαξ: 2310 511522.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (: Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ      εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.