Ευρωπαϊκό Κέντρο οδικής Ασφάλειας Road Safety Now

‘’ROAD SAFETY NOW’’

Η εταιρεία μας , με απόλυτη ευαισθητοποίηση απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα Τροχαίων Ατυχημάτων & των συνεπειών αυτών, έθεσε σε λειτουργία σχετική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση της οποίας οι σκοποί είναι :

  1. Η προώθηση , ανάδειξη & εφαρμογή εντός της χώρας σύγχρονων μεθόδων & εργαλείων για την διασφάλιση της ασφαλούς κινητικότητας των πολιτών.
  2. Η παροχή ιατρικής, κοινωνικής & ψυχολογικής στήριξης , παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση των  θυμάτων & των οικογενειών τους.
  3. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων & άλλων δράσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οργανισμούς , ενώσεις & μεμονωμένους πολίτες με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφαλούς χρήσης οδών.
  4. Υπηρεσίες ανάπτυξης , σχεδιασμού & εφαρμογής πολιτικών , σε εθνικό & περιφερειακό επίπεδο, για την προαγωγή της ασφαλούς κίνησης των πολιτών.
  5. Η δημιουργία , ανάπτυξη , προώθηση & εφαρμογή, Εθνικών ή Διεθνών Προτύπων, που σχετίζονται με την οδήγηση, την διασφάλιση ποιότητας των οχημάτων, οδών & της ασφάλειας των πεζών.
  6. Δικτύωση με άλλους Εθνικούς ή Διεθνείς οργανισμούς με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας & ανάπτυξης πρωτοβουλιών ή άλλων δράσεων για την επίτευξη των κοινών στόχων.