Πολιτική Ποιότητας

Η Νομική Εταιρία «PKG Κ. Παρηγόρης & Συνεργάτες» ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Νομικής Εταιρίας καλύπτει την παροχή νομικών υπηρεσιών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Νομικής Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της «PKG Κ. Παρηγόρης & Συνεργάτες» αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Νομική Εταιρία δεσμεύεται για την τήρηση του νομοθετικού & κανονιστικού πλαισίου, ενώ ταυτόχρονα η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Νομικής Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της Νομικής Εταιρίας είναι:

  • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων/συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
  • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Νομικής Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Νομικής Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή ων απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της «PKG Κ. Παρηγόρης & Συνεργάτες» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της «PKG Κ. Παρηγόρης & Συνεργάτες» να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Νομικής Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της υπηρεσιών άριστης ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας μεταφέρεται στους εργαζόμενους με ενέργειες όπως εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις, συγκεντρώσεις προσωπικού και το κυριότερο με σταθερή εφαρμογή των απαιτήσεων του Συστήματος Ποιότητας από τη Διοίκηση.