By

parigoris

Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα στη Λάρισα

Στην υπόθεση του 34χρονου Κωνσταντίνου- Τότιλα Μπούμπα αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ της η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Ο 34χρονος το βράδυ της 21ης Ιουνίου του 2022, επιχείρησε να διασχίσει αυτόματη ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση (ΑΣΙΔ) στον Άγιο Γεώργιο Λάρισας και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα- Βόλος.

Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Παρηγόρη, δικηγόρο της οικογένειας του Κωνσταντίνου- Τότιλα Μπούμπα, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης που αναμένεται να περατωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η Εφημερίδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” μέσα από το ρεπορτάζ των δημοσιογράφων Βασίλη Γαλούπη και Νίκο Μερτζάνη αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία από το προανακριτικό υλικό της υπόθεσης.

Διαβάστε αναλυτικά:

Κουκούλωμα θανάτου έπειτα από σύγκρουση τρένου – Ι.Χ. οχτώ μήνες πριν από τα Τέμπη

Πάρτι συγκάλυψης στις ράγες του θανάτου! Ηχητικά Ντοκουμέντα

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2024- Εκκαθάριση Αγροτικού Συνεταιρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2024 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Απορρίπτει τις εφέσεις  του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), οι οποίες ασκήθηκαν κατά του  Κ. Παρηγόρη, ως εκκαθαριστή του υπό εκκαθάριση τελούντος αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ …», που εδρεύει στην Δ.Κ. …………. και κατά της υπ’ αριθ. 201/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δυνάμει της οποίας, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκανε δεκτή ως ουσία βάσιμη την αίτηση του εκκαθαριστή, ρυθμίζοντας με απόφαση του την σύμμετρη πληρωμή των πιστωτών της υπό εκκαθάριση Ε.Α.Σ. …, προσδιορίζοντας την σειρά, τον τρόπο πληρωμής των πιστωτών και κατ` ακολουθίαν την κατάταξη τους και εντέλει εγκρίνοντας (μεταρρυθμίζοντας εν μέρει) τον υποβληθέντα πίνακας διανομής του ρευστοποιημένου ενεργητικού του υπό εκκαθάριση τελούντος νομικού προσώπου με βάση τους κανόνες της σύμμετρης ικανοποίησης των δανειστών.

Ειδικότερα, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι «..Με τα άρθρα 975 έως 977 ΚΠολΔ ρυθμίζεται ο τρόπος της κατάταξης των δανειστών στην περίπτωση που το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των προνομιούχων δανειστών και καθορίζεται η σειρά κατάταξης όταν υπάρχουν διαφορετικά είδη προνομίων.

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στα άνω άρθρα με το ν. 4335/2015 καταργήθηκε το λεγόμενο «υπερπρονόμιο» των απαιτήσεων που είναι εξοπλισμένες με γενικό προνόμιο τρίτης τάξης (Δημοσίου, ΕΦΚΑ, εργαζομένων κ.λπ.) και προβλέφθηκε και ένα μικρό ποσοστό ικανοποίησης των εγχειρόγραφων δανειστών, δηλαδή εκείνων των οποίων οι απαιτήσεις δεν είναι εξοπλισμένες με κάποιο γενικό ή ειδικό προνόμιο. Έτσι, με τις νέες διατάξεις, η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε 1/3 και 2/3 σε περίπτωση συρροής γενικών και ειδικών προνομίων, γίνεται πλέον εξαρχής και όχι μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που είναι εξοπλισμένες με γενικό προνόμιο τρίτης τάξης. Οι απαιτήσεις αυτές διατηρούν τον προνομιακό τους χαρακτήρα απλά και μόνο ως γενικά προνόμια, δηλαδή, όταν συντρέχουν μόνο με ειδικά προνόμια, όπως π.χ. με απαιτήσεις ενυπόθηκων δανειστών, και ικανοποιούνται πλέον μόνο από το 1/3 του πλειστηριάσματος.

Με το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ.3 του ν. 4335/2015 “Μεταβατικές και άλλες διατάξεις” ορίζεται ότι “οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016. Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 43 του ν. 4715/2020, το οποίο φέρει τον τίτλο “Ερμηνευτική διάταξη ως προς το χρόνο εφαρμογής των νόμων 4335/2015 και 4336/2015 σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ήδη κηρυχθείσες πτωχεύσεις“, ορίζεται στο εδ. α’ αυτού ότι κατά την αληθή τους έννοια οι διατάξεις του άρθρου ογδόου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (δηλαδή οι τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος αυτός στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης) δεν έχουν εφαρμογή σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στο δε εδ. β’ ότι για την κατάταξη των πιστωτών στην παραπάνω πρώτη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το δίκαιο που ίσχυε κατά τον χρόνο επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση και της υποβολής της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 43 του ν. 4715/2020, που είναι γνήσια ερμηνευτική και, ως εκ τούτου, έχει αναδρομική δύναμη, το προϊσχύσαν δίκαιο εφαρμόζεται σε όλα τα ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, περιλαμβανομένου και του ζητήματος της κατάταξης των δανειστών στο σχετικό πίνακα, όταν η υποβολή της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης έλαβε χώρα πριν την 1.1.2016.

Μετά ταύτα, ορθά έκρινε ο εκκαθαριστής ότι έπρεπε να ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις των εργαζομένων του Συνεταιρισμού, κατ’ άρθρο 975 παρ. 3 του προϊσχύσαντος ΚΠολΔ, και δη, μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, οι οποίες (απαιτήσεις) προέρχονται τόσο από αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας και κατατάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν στην τάξη αυτή, όσο και από δεδουλευμένες αποδοχές που προέκυψαν στην τελευταία διετία πριν από τη λύση και θέση και εκκαθάριση του Συνεταιρισμού..».

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί την «δικαίωση» του πολυετούς δικαστικού αγώνα του εκκαθαριστή της Ε.Α.Σ… με σκοπό να διανείμει το πρώτο πλειστηρίασμα από μια σειρά διενεργηθέντων πλειστηριασμών που έλαβαν χώρα στα ακίνητα του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου.

Η προνομιακή ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων και η αναγνώριση του υπερπρονομίου αυτών αποτέλεσε ήδη από την αρχή του δικαστικού μας αγώνα, το διαρκές και σταθερό αίτημα μας για την δικαίωση των πρώην εργαζόμενων της Ε.Α.Σ.

Η εταιρεία PKG Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στα θέματα εφαρμογής της συνεταιριστικής νομοθεσίας και εμπορικού δικαίου, έχει αναλάβει μέχρι σήμερα την εκκαθάριση δύο από τις μεγαλύτερες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τουλάχιστον 90 πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας μας, αναλαμβάνοντας την διαδικασία αυτή από το αρχικό μέχρι το τελικό της στάδιο.

Η PKG στην επιστημονική διημερίδα «Το Τροχαίο Ατύχημα-Ποινική και Αστική Ευθύνη»

Στην επιστημονική διημερίδα «Το Τροχαίο Ατύχημα-Ποινική και Αστική Ευθύνη», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 και 6 Απριλίου 2024, συμμετείχαν οι δικηγόροι της «PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», Γιάννης Παρηγόρης, Ελευθερία Χριστοφορίδου και Κική Δραγκίογλου.

Την εν λόγω διημερίδα διοργάνωσε με επιτυχία ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το περιοδικό Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, υπό τον συντονισμό της Αντιπροέδρου του ΔΣΑ, Μαρινέττας Γούναρη- Χατζησαράντου και των Μιχάλη και Ευστρατίου Ονουφριάδη, εκδοτών του περιοδικού.

Το Συνέδριο χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Δ. Βερβεσός, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Η. Κλάππας, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η Μ. Στενιώτη,  Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο Δ. Οικονόμου, Πρόεδρος της Τριμελούς Διεύθυνσης  του Εφετείου Αθηνών και η Σ. Ελευθεροπούλου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Π. Αλεξανδρής.

Επί των εργασιών του Συνεδρίου τέθηκαν και αναπτύχθηκαν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις από εξαίρετους ομιλητές για ζητήματα φλέγοντα, όπως οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.5090/24, η ασφαλιστική εκκαθάριση και η έννοια του τρίτου στο τροχαίο ατύχημα. 

Η Δικηγορική Εταιρεία «PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα δικηγόρων και συνεργατών και η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση ως προς τα καίρια ανακύπτοντα ζητήματα του τροχαίου ατυχήματος αποτελεί υψίστης σημασίας στόχος.

Δηλώσεις Γιώργου Παρηγόρη στα ΜΜΕ

Ο κ. Γιώργος Παρηγόρης σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σημερινής ανάκρισης των δύο ανδρών που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας, δήλωσε μεταξύ άλλων:

Ήταν μια πολύωρη διαδικασία, από την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων. Οι ανακριτικές πράξεις όμως συνεχίζονται. Στις επόμενες μέρες, θα κατατεθεί, μεταξύ των αιτημάτων μας και αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα της ψυχικής κατάστασης του εντολέα μου“.

Σημειωτέον, ότι αφορά το αίτημα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης,ο κ. Παρηγόρης τόνισε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηρολογικά στοιχεία που θεωρεί ότι συνέβαλαν στην εργαλειοποίηση του εντολέα του από τον σύντροφό της 41χρονης, ένα άκρως χειριστικό άτομο.

Δια ταύτα, ο κ. Παρηγόρης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο εντολέας του δεν αποδέχεται την πράξη της ανθρωποκτονίας, δεν ήταν μπροστά στη στιγμή του φόνου, δεν είχε γνώση για το κυοφορούμενο και το μόνο που γνώριζε ήταν ότι πάνε να τελέσουν ληστεία. Ενώ, θεωρεί ότι η συμβολή του εντολέα του στην εξιχνίαση της υπόθεσης θα συνεκτιμηθεί, σε ένα πιο ώριμο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, στο ποινικό δικαστήριο.

Ο Γιώργος Παρηγόρης στο LIVE NEWS

Στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιανουαρίου 2024, ο Δικηγόρος Γιώργος Παρηγόρης, ο οποίος εκπροσωπεί τον 34χρονο που κατηγορείται για συνεργία στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης Γεωργίας.

Εκπομπή Νίκου Ευαγγελάτου “LIVE NEWS”

Ο Γιώργος Παρηγόρης στο «TLIVE»

Στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου  «TLIVE » φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10-01-2024 ο ποινικολόγος, Γιώργος Παρηγόρης.

Στην ορκωμοσία του Δημάρχου Λευκάδας ο επικεφαλής της PKG

Ο επικεφαλής της PKG, Κώστας Παρηγόρης, μαζί με τον προϊστάμενο του τμήματος ποινικού δικαίου της PKG, Γιώργο Παρηγόρη, παρευρέθησαν στην τελετή ορκωμοσίας του καλού φίλου και εξαίρετου συνεργάτη της PKG, νεοεκλεγέντα Δημάρχου Λευκάδας δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους φίλοι, συγγενείς, πολιτικοί, εκπρόσωποι του Δικαστικού κλάδου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας, καθώς και ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Αλέξης Μητρόπουλος.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Διαβάστε σχετικό δημοσίευμα

Η PKG θα αναλάβει τη νομική υποστήριξη του Δήμου Σιντικής

Η Δικηγορική μας Εταιρεία “PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” επελέγη από τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Σιντικής Γεώργιο Τάτσιο να αναλάβει τη νομική υποστήριξη του Δήμου Σιντικής.

Ευχαριστούμε θερμά τον κο Τάτσιο για την εμπιστοσύνη του στον επικεφαλής του γραφείου μας κο Κωνσταντίνο Παρηγόρη. Ευχόμαστε καλή και εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος των δημοτών του Δήμου.

Διαβάστε σχετική δημοσίευση

Διαβάστε σχετική δημοσίευση

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2023 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών  διέταξε «την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί λογιστική και τεχνική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα διεξαχθεί αφενός από λογιστή αφετέρου από μηχανολόγο-μηχανικό, με τη μέριμνα του επιμελέστερου από τους διαδίκους..».

Επί της αγωγής της πελάτισσας μας, εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), με την οποία διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, εξαιτίας της σημαντικής διάστασης απόψεων, που προέκυψε κατά την ακροαματική διαδικασία, μεταξύ των διαδίκων πλευρών σχετικά με τον καθορισμό της πραγματικής αξίας της εταιρίας αλλά και της εταιρικής της μερίδας και διορίστηκαν εκ του καταλόγου των πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου δύο πραγματογνώμονες.

Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης της εναγόμενης ομόρρυθμης εταιρίας κατά τον χρόνο της εξόδου της πελάτισσας μας και της πραγματικής αξίας συμμετοχής της στην ανωτέρω εταιρία, οφείλει να αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης.

Από την εμπειρία και την επαφή της Δικηγορικής μας Εταιρείας με τον χώρο των εταιριών, γνωρίζουμε πώς να χειριζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τα ποικίλα προβλήματα και ερωτήματα που ανακύπτουν από τις έντονα προσωπικές σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των εταιρών προσωπικών εταιρειών.

Στις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) τα πρόσωπα των εταίρων συνιστούν τη βάση της εταιρικής σύμβασης και η προσωπική συμβολή κάθε εταίρου είναι βασικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και την εκπλήρωση του κοινού σκοπού. Γι’ αυτό το λόγο, η συνεργασία και η σύμπνοια μεταξύ των μελών διαδραματίζει ύψιστο ρόλο για την ανοδική πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Πολλές φορές βέβαια τα γεγονότα λαμβάνουν άλλη τροπή, είτε επειδή οι σχέσεις μεταξύ εταίρων διαρρηγνύονται κατά τρόπο μη αναστρέψιμο, είτε επειδή λόγοι που αφορούν την εν γένει κατάσταση της εταιρείας καθιστούν την παραμονή ενός εταίρου δυσβάσταχτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συνήθης λύση που προτείνεται είναι η έξοδος του δυσανασχετήσαντος εταίρου. Η έξοδος του εταίρου σηματοδοτεί, όμως, και συμπίπτει με τον υπολογισμό της αξίας της μερίδας του εξερχόμενου ετέρου, σύμφωνα με εκθέσεις εκτίμησης πραγματογνωμόνων και σε καμία περίπτωση αυθαίρετα.

Πρόκειται για ένα δύσκολο και αμφιλεγόμενο αντικείμενο, γι’ αυτό και για τον σχηματισμό δικαστικής κρίσης θα πρέπει να συνεκτιμάται η όλη περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας, δηλαδή το ενεργητικό αυτής τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και, ειδικότερα, τα περιουσιακά της στοιχεία (και το υφιστάμενο κεφάλαιό της, το οποίο δεν μειώνεται με την έξοδο του εταίρου), συμπεριλαμβανομένων σ` αυτά και των αξιώσεών της έναντι τρίτων και της αποτιμητής σε χρήμα αξίας των άυλων αγαθών που απέκτησε (φήμη, πελατεία, αξία διακριτικών γνωρισμάτων κλπ.) από τη μέχρι τότε λειτουργία της, καθώς και το παθητικό της, δηλαδή τα χρέη της προς τρίτους, ενώ θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική απόδοση της εταιρικής επιχειρήσεως, τρέχουσα και προσδοκώμενη και να συνεκτιμάται, επίσης, η καταβολή της εισφοράς από τον εξερχόμενο εταίρο ή ειδικές περιστάσεις που αφορούν την προβλεπόμενη από την εταιρική σύμβαση συμμετοχή του στις εταιρικές υποθέσεις.

Ορθά, λοιπόν, έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών πως πρέπει να διορισθούν πραγματογνώμονες και να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, καθώς η αντίδικος πλευρά δεν έθεσε στη διάθεση της πελάτισσας μας και των Δικαστικών Αρχών όλα τα αναγκαία έγγραφα για τον ασφαλή σχηματισμό δικαστικής κρίσης,

Η εν λόγω απόφαση, αποτελεί μια ακόμη «δικαίωση» της εταιρείας μας στον τρόπο που χειρίζεται δικαστικά και εξωδικαστικά  σημαντικά  ζητήματα που περιβάλλουν το νομικό μανδύα της εξόδου των εταίρων από προσωπικές εταιρείες, όπως η εκκαθάριση των σχέσεων μεταξύ εξερχομένων εταίρων και εταιρείας (αποτίμηση εταιρικού μεριδίου και καταβολή αξίας συμμετοχής).

*Στέλλα Αραπίδου

Μέλος της επιστημονικής ομάδας της δικηγορικής εταιρείας «PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/2023 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Δέχεται την αίτηση της ……………………………….κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα…………..Ανώνυμη Εταιρία», με την οποία η αιτούσα ζητούσε αντίγραφο συγκεκριμένου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού και κινήσεων αυτού ή και όποιου άλλο τραπεζικού λογαριασμού του θανόντος συζύγου της.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι, η Τράπεζα νομιμοποιείται να παράσχει ενημέρωση αναφορικά με τις συναλλαγές θανόντος στους κληρονόμους αυτού, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, μόνο εάν συντρέχουν οι νόμιμες για το σκοπό αυτό προϋποθέσεις, που να δικαιολογούν τη χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών και την κάμψη του τραπεζικού απορρήτου. Ως εκ τούτου, η τράπεζα δεν νομιμοποιούνταν, λόγω τραπεζικού απορρήτου, να χορηγήσει ενημέρωση πέραν αυτής που είχε ήδη χορηγηθεί, η οποία δόθηκε και αφορούσε μόνον διάστημα προ θανάτου του δικαιούχου κατά το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία συναλλαγή.

Ωστόσο, η αιτούσα, ενόψει της κληρονομικής διαδοχής έχει υπεισέλθει πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση καταθετικού λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος πληροφόρησης το οποίο προβλέπει το άρθρο Γ 2 (α) της Πράξης Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/31.10.2002 (κανονιστική πράξη, που επέχει θέση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το παρόν δικαστήριο σε συνδυασμό και με το άρθρο 303 ΑΚ), σύμφωνα με το οποίο προκειμένου για καταθετικούς λογαριασμούς «παρέχεται ενημέρωση τουλάχιστον κάθε τρίμηνο… καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασμού, οπότε η ενημέρωση παρέχεται ανά εξάμηνο», ήτοι έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που είχε ο δικαιοπάροχός της έναντι της αντισυμβαλλόμενης τράπεζας.

Κατά το σημείο αυτό επομένως, δεν είναι αντιτάξιμο έναντι αυτής το τραπεζικό απόρρητο, αφού κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 ΝΔ 1059/1971 αυτό αναφέρεται στην κοινολόγηση πληροφοριών περί την κίνηση του λογαριασμού σε τρίτους και ως εκ τούτου δεν είναι αντιτάξιμο έναντι προσώπων ταυτιζόμενων προς το πρόσωπο του καταθέτη. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί η χορήγηση πληροφοριών για τις μεταφορές ποσών από τον λογαριασμό του κληρονομούμενου σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων, ως παράβαση του τραπεζικού απορρήτου, αφού κατά το σημείο αυτό η αιτούσα έχει υπεισέλθει στο σύνολο των εννόμων σχέσεων του κληρονομούμενου ως καθολική διάδοχος, οπότε το τραπεζικό απόρρητο των τρίτων στους οποίους μεταφέρθηκαν τα κρίσιμα χρηματικά ποσά, δεν είναι αντιτάξιμο έναντι αυτής, αφού οι τελευταίοι προφανώς συναίνεσαν στη διάθεση των σχετικών πληροφοριών έναντι του δικαιοπαρόχου της, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι αντίστοιχες κινήσεις.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό και να απαγγελθεί, κατ’ άρθρο 946 παρ. 1 ΚΠολΔ, σε βάρος της καθ’ ής τράπεζας και υπέρ της αιτούσας, χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί η παραπάνω διάταξη….

Η εν λόγω απόφαση, αποτελεί μια ακόμη «δικαίωση» της εταιρίας μας στον τρόπο που χειρίζεται δικαστικά και εξωδικαστικά τα ζητήματα και την προστασία των πελατών μας σε σχέση με τραπεζικές διαφορές και τις αθέμιτες πρακτικές που τα Τραπεζικά ιδρύματα επανειλημμένα ακολουθούν.

*Ζωή Τζιμίκα

Μέλος της επιστημονικής ομάδας της δικηγορικής εταιρείας «PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1 2 3 9

Recent Comments