Category

ΓΕΝΙΚΑ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα στη Λάρισα

Στην υπόθεση του 34χρονου Κωνσταντίνου- Τότιλα Μπούμπα αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ της η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Ο 34χρονος το βράδυ της 21ης Ιουνίου του 2022, επιχείρησε να διασχίσει αυτόματη ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση (ΑΣΙΔ) στον Άγιο Γεώργιο Λάρισας και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα- Βόλος.

Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Παρηγόρη, δικηγόρο της οικογένειας του Κωνσταντίνου- Τότιλα Μπούμπα, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης που αναμένεται να περατωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η Εφημερίδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” μέσα από το ρεπορτάζ των δημοσιογράφων Βασίλη Γαλούπη και Νίκο Μερτζάνη αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία από το προανακριτικό υλικό της υπόθεσης.

Διαβάστε αναλυτικά:

Κουκούλωμα θανάτου έπειτα από σύγκρουση τρένου – Ι.Χ. οχτώ μήνες πριν από τα Τέμπη

Πάρτι συγκάλυψης στις ράγες του θανάτου! Ηχητικά Ντοκουμέντα

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2024- Εκκαθάριση Αγροτικού Συνεταιρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2024 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Απορρίπτει τις εφέσεις  του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), οι οποίες ασκήθηκαν κατά του  Κ. Παρηγόρη, ως εκκαθαριστή του υπό εκκαθάριση τελούντος αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ …», που εδρεύει στην Δ.Κ. …………. και κατά της υπ’ αριθ. 201/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δυνάμει της οποίας, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκανε δεκτή ως ουσία βάσιμη την αίτηση του εκκαθαριστή, ρυθμίζοντας με απόφαση του την σύμμετρη πληρωμή των πιστωτών της υπό εκκαθάριση Ε.Α.Σ. …, προσδιορίζοντας την σειρά, τον τρόπο πληρωμής των πιστωτών και κατ` ακολουθίαν την κατάταξη τους και εντέλει εγκρίνοντας (μεταρρυθμίζοντας εν μέρει) τον υποβληθέντα πίνακας διανομής του ρευστοποιημένου ενεργητικού του υπό εκκαθάριση τελούντος νομικού προσώπου με βάση τους κανόνες της σύμμετρης ικανοποίησης των δανειστών.

Ειδικότερα, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι «..Με τα άρθρα 975 έως 977 ΚΠολΔ ρυθμίζεται ο τρόπος της κατάταξης των δανειστών στην περίπτωση που το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των προνομιούχων δανειστών και καθορίζεται η σειρά κατάταξης όταν υπάρχουν διαφορετικά είδη προνομίων.

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στα άνω άρθρα με το ν. 4335/2015 καταργήθηκε το λεγόμενο «υπερπρονόμιο» των απαιτήσεων που είναι εξοπλισμένες με γενικό προνόμιο τρίτης τάξης (Δημοσίου, ΕΦΚΑ, εργαζομένων κ.λπ.) και προβλέφθηκε και ένα μικρό ποσοστό ικανοποίησης των εγχειρόγραφων δανειστών, δηλαδή εκείνων των οποίων οι απαιτήσεις δεν είναι εξοπλισμένες με κάποιο γενικό ή ειδικό προνόμιο. Έτσι, με τις νέες διατάξεις, η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε 1/3 και 2/3 σε περίπτωση συρροής γενικών και ειδικών προνομίων, γίνεται πλέον εξαρχής και όχι μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που είναι εξοπλισμένες με γενικό προνόμιο τρίτης τάξης. Οι απαιτήσεις αυτές διατηρούν τον προνομιακό τους χαρακτήρα απλά και μόνο ως γενικά προνόμια, δηλαδή, όταν συντρέχουν μόνο με ειδικά προνόμια, όπως π.χ. με απαιτήσεις ενυπόθηκων δανειστών, και ικανοποιούνται πλέον μόνο από το 1/3 του πλειστηριάσματος.

Με το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ.3 του ν. 4335/2015 “Μεταβατικές και άλλες διατάξεις” ορίζεται ότι “οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016. Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 43 του ν. 4715/2020, το οποίο φέρει τον τίτλο “Ερμηνευτική διάταξη ως προς το χρόνο εφαρμογής των νόμων 4335/2015 και 4336/2015 σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ήδη κηρυχθείσες πτωχεύσεις“, ορίζεται στο εδ. α’ αυτού ότι κατά την αληθή τους έννοια οι διατάξεις του άρθρου ογδόου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (δηλαδή οι τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος αυτός στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης) δεν έχουν εφαρμογή σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στο δε εδ. β’ ότι για την κατάταξη των πιστωτών στην παραπάνω πρώτη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το δίκαιο που ίσχυε κατά τον χρόνο επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση και της υποβολής της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 43 του ν. 4715/2020, που είναι γνήσια ερμηνευτική και, ως εκ τούτου, έχει αναδρομική δύναμη, το προϊσχύσαν δίκαιο εφαρμόζεται σε όλα τα ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, περιλαμβανομένου και του ζητήματος της κατάταξης των δανειστών στο σχετικό πίνακα, όταν η υποβολή της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης έλαβε χώρα πριν την 1.1.2016.

Μετά ταύτα, ορθά έκρινε ο εκκαθαριστής ότι έπρεπε να ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις των εργαζομένων του Συνεταιρισμού, κατ’ άρθρο 975 παρ. 3 του προϊσχύσαντος ΚΠολΔ, και δη, μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, οι οποίες (απαιτήσεις) προέρχονται τόσο από αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας και κατατάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν στην τάξη αυτή, όσο και από δεδουλευμένες αποδοχές που προέκυψαν στην τελευταία διετία πριν από τη λύση και θέση και εκκαθάριση του Συνεταιρισμού..».

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί την «δικαίωση» του πολυετούς δικαστικού αγώνα του εκκαθαριστή της Ε.Α.Σ… με σκοπό να διανείμει το πρώτο πλειστηρίασμα από μια σειρά διενεργηθέντων πλειστηριασμών που έλαβαν χώρα στα ακίνητα του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου.

Η προνομιακή ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων και η αναγνώριση του υπερπρονομίου αυτών αποτέλεσε ήδη από την αρχή του δικαστικού μας αγώνα, το διαρκές και σταθερό αίτημα μας για την δικαίωση των πρώην εργαζόμενων της Ε.Α.Σ.

Η εταιρεία PKG Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στα θέματα εφαρμογής της συνεταιριστικής νομοθεσίας και εμπορικού δικαίου, έχει αναλάβει μέχρι σήμερα την εκκαθάριση δύο από τις μεγαλύτερες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και τουλάχιστον 90 πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας μας, αναλαμβάνοντας την διαδικασία αυτή από το αρχικό μέχρι το τελικό της στάδιο.

Η PKG στην επιστημονική διημερίδα «Το Τροχαίο Ατύχημα-Ποινική και Αστική Ευθύνη»

Στην επιστημονική διημερίδα «Το Τροχαίο Ατύχημα-Ποινική και Αστική Ευθύνη», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 και 6 Απριλίου 2024, συμμετείχαν οι δικηγόροι της «PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», Γιάννης Παρηγόρης, Ελευθερία Χριστοφορίδου και Κική Δραγκίογλου.

Την εν λόγω διημερίδα διοργάνωσε με επιτυχία ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το περιοδικό Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, υπό τον συντονισμό της Αντιπροέδρου του ΔΣΑ, Μαρινέττας Γούναρη- Χατζησαράντου και των Μιχάλη και Ευστρατίου Ονουφριάδη, εκδοτών του περιοδικού.

Το Συνέδριο χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Δ. Βερβεσός, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Η. Κλάππας, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η Μ. Στενιώτη,  Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο Δ. Οικονόμου, Πρόεδρος της Τριμελούς Διεύθυνσης  του Εφετείου Αθηνών και η Σ. Ελευθεροπούλου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Π. Αλεξανδρής.

Επί των εργασιών του Συνεδρίου τέθηκαν και αναπτύχθηκαν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις από εξαίρετους ομιλητές για ζητήματα φλέγοντα, όπως οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.5090/24, η ασφαλιστική εκκαθάριση και η έννοια του τρίτου στο τροχαίο ατύχημα. 

Η Δικηγορική Εταιρεία «PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα δικηγόρων και συνεργατών και η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση ως προς τα καίρια ανακύπτοντα ζητήματα του τροχαίου ατυχήματος αποτελεί υψίστης σημασίας στόχος.

Δηλώσεις Γιώργου Παρηγόρη στα ΜΜΕ

Ο κ. Γιώργος Παρηγόρης σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σημερινής ανάκρισης των δύο ανδρών που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας, δήλωσε μεταξύ άλλων:

Ήταν μια πολύωρη διαδικασία, από την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων. Οι ανακριτικές πράξεις όμως συνεχίζονται. Στις επόμενες μέρες, θα κατατεθεί, μεταξύ των αιτημάτων μας και αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα της ψυχικής κατάστασης του εντολέα μου“.

Σημειωτέον, ότι αφορά το αίτημα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης,ο κ. Παρηγόρης τόνισε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηρολογικά στοιχεία που θεωρεί ότι συνέβαλαν στην εργαλειοποίηση του εντολέα του από τον σύντροφό της 41χρονης, ένα άκρως χειριστικό άτομο.

Δια ταύτα, ο κ. Παρηγόρης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο εντολέας του δεν αποδέχεται την πράξη της ανθρωποκτονίας, δεν ήταν μπροστά στη στιγμή του φόνου, δεν είχε γνώση για το κυοφορούμενο και το μόνο που γνώριζε ήταν ότι πάνε να τελέσουν ληστεία. Ενώ, θεωρεί ότι η συμβολή του εντολέα του στην εξιχνίαση της υπόθεσης θα συνεκτιμηθεί, σε ένα πιο ώριμο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, στο ποινικό δικαστήριο.

Ο Γιώργος Παρηγόρης στο LIVE NEWS

Στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιανουαρίου 2024, ο Δικηγόρος Γιώργος Παρηγόρης, ο οποίος εκπροσωπεί τον 34χρονο που κατηγορείται για συνεργία στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης Γεωργίας.

Εκπομπή Νίκου Ευαγγελάτου “LIVE NEWS”

Ο Γιώργος Παρηγόρης στο «TLIVE»

Στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου  «TLIVE » φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10-01-2024 ο ποινικολόγος, Γιώργος Παρηγόρης.

Στην ορκωμοσία του Δημάρχου Λευκάδας ο επικεφαλής της PKG

Ο επικεφαλής της PKG, Κώστας Παρηγόρης, μαζί με τον προϊστάμενο του τμήματος ποινικού δικαίου της PKG, Γιώργο Παρηγόρη, παρευρέθησαν στην τελετή ορκωμοσίας του καλού φίλου και εξαίρετου συνεργάτη της PKG, νεοεκλεγέντα Δημάρχου Λευκάδας δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους φίλοι, συγγενείς, πολιτικοί, εκπρόσωποι του Δικαστικού κλάδου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας, καθώς και ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Αλέξης Μητρόπουλος.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Διαβάστε σχετικό δημοσίευμα

Η PKG θα αναλάβει τη νομική υποστήριξη του Δήμου Σιντικής

Η Δικηγορική μας Εταιρεία “PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” επελέγη από τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Σιντικής Γεώργιο Τάτσιο να αναλάβει τη νομική υποστήριξη του Δήμου Σιντικής.

Ευχαριστούμε θερμά τον κο Τάτσιο για την εμπιστοσύνη του στον επικεφαλής του γραφείου μας κο Κωνσταντίνο Παρηγόρη. Ευχόμαστε καλή και εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος των δημοτών του Δήμου.

Διαβάστε σχετική δημοσίευση

Διαβάστε σχετική δημοσίευση

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/2023 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Δέχεται την αίτηση της ……………………………….κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα…………..Ανώνυμη Εταιρία», με την οποία η αιτούσα ζητούσε αντίγραφο συγκεκριμένου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού και κινήσεων αυτού ή και όποιου άλλο τραπεζικού λογαριασμού του θανόντος συζύγου της.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι, η Τράπεζα νομιμοποιείται να παράσχει ενημέρωση αναφορικά με τις συναλλαγές θανόντος στους κληρονόμους αυτού, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, μόνο εάν συντρέχουν οι νόμιμες για το σκοπό αυτό προϋποθέσεις, που να δικαιολογούν τη χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών και την κάμψη του τραπεζικού απορρήτου. Ως εκ τούτου, η τράπεζα δεν νομιμοποιούνταν, λόγω τραπεζικού απορρήτου, να χορηγήσει ενημέρωση πέραν αυτής που είχε ήδη χορηγηθεί, η οποία δόθηκε και αφορούσε μόνον διάστημα προ θανάτου του δικαιούχου κατά το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία συναλλαγή.

Ωστόσο, η αιτούσα, ενόψει της κληρονομικής διαδοχής έχει υπεισέλθει πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση καταθετικού λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος πληροφόρησης το οποίο προβλέπει το άρθρο Γ 2 (α) της Πράξης Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/31.10.2002 (κανονιστική πράξη, που επέχει θέση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το παρόν δικαστήριο σε συνδυασμό και με το άρθρο 303 ΑΚ), σύμφωνα με το οποίο προκειμένου για καταθετικούς λογαριασμούς «παρέχεται ενημέρωση τουλάχιστον κάθε τρίμηνο… καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασμού, οπότε η ενημέρωση παρέχεται ανά εξάμηνο», ήτοι έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που είχε ο δικαιοπάροχός της έναντι της αντισυμβαλλόμενης τράπεζας.

Κατά το σημείο αυτό επομένως, δεν είναι αντιτάξιμο έναντι αυτής το τραπεζικό απόρρητο, αφού κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 ΝΔ 1059/1971 αυτό αναφέρεται στην κοινολόγηση πληροφοριών περί την κίνηση του λογαριασμού σε τρίτους και ως εκ τούτου δεν είναι αντιτάξιμο έναντι προσώπων ταυτιζόμενων προς το πρόσωπο του καταθέτη. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί η χορήγηση πληροφοριών για τις μεταφορές ποσών από τον λογαριασμό του κληρονομούμενου σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων, ως παράβαση του τραπεζικού απορρήτου, αφού κατά το σημείο αυτό η αιτούσα έχει υπεισέλθει στο σύνολο των εννόμων σχέσεων του κληρονομούμενου ως καθολική διάδοχος, οπότε το τραπεζικό απόρρητο των τρίτων στους οποίους μεταφέρθηκαν τα κρίσιμα χρηματικά ποσά, δεν είναι αντιτάξιμο έναντι αυτής, αφού οι τελευταίοι προφανώς συναίνεσαν στη διάθεση των σχετικών πληροφοριών έναντι του δικαιοπαρόχου της, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι αντίστοιχες κινήσεις.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό και να απαγγελθεί, κατ’ άρθρο 946 παρ. 1 ΚΠολΔ, σε βάρος της καθ’ ής τράπεζας και υπέρ της αιτούσας, χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί η παραπάνω διάταξη….

Η εν λόγω απόφαση, αποτελεί μια ακόμη «δικαίωση» της εταιρίας μας στον τρόπο που χειρίζεται δικαστικά και εξωδικαστικά τα ζητήματα και την προστασία των πελατών μας σε σχέση με τραπεζικές διαφορές και τις αθέμιτες πρακτικές που τα Τραπεζικά ιδρύματα επανειλημμένα ακολουθούν.

*Ζωή Τζιμίκα

Μέλος της επιστημονικής ομάδας της δικηγορικής εταιρείας «PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόφαση 14172/2023 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι «…από την άρση της ανωτέρω πλάνης του ενάγοντος είτε θεωρηθεί ότι έλαβε χώρα περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2021, είτε στις 26-1-2022, είτε έλαβε το υπ’ αριθμ. 65089/2021 σχετικό πιστοποιητικό αποποίησης κληρονομιάς από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ο ενάγων άσκησε την κρινόμενη αγωγή εντός της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 1857 παρ. 2 ΑΚ εξάμηνης προθεσμίας (κατάθεση αγωγής 14-03-2022 και επίδοση αυτής στις 17-03- 2022), και ως εκ τούτου πρέπει, γενομένης δεκτής της αντένστασης περί εξακολουθητικής πλάνης του ενάγοντος, να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η περί παραγραφής ένσταση που προέβαλε το τρίτο των εναγομένων. Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι το Δικαστήριο έχει σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά κατ’ άρθρο 237§6 ΚΠολΔ, όπως αυτό ισχύει, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά την κύρια βάση της, παρελκούσης της εξέτασης της επικουρικής της βάσης, και να αναγνωρισθεί ότι η ως άνω δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς εκ μέρους του ενάγοντος τυγχάνει νομότυπη και εμπρόθεσμη, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό…».

Πρόκειται λοιπόν για δικαίωση πελάτη μας, ο οποίος κρίθηκε ότι αποποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την κληρονομιά του θείου του, είκοσι έτη μετά τον θάνατο του!

Πρόκειται για μια συνήθη περίπτωση αγωγής ακύρωσης πλασματικής αποδοχής. Ειδικότερα, αν περάσει η προθεσμία αποποίησης, η κληρονομία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Αν η αποποίηση γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας, είναι άκυρη (άρθρο 1850 ΑΚ), η δε ακυρότητα επέρχεται αυτοδικαίως και είναι οριστική και αθεράπευτη και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται, ούτε είναι λογικώς νοητή άσκηση αγωγής για την κήρυξη της ακυρότητας. Ωστόσο, προς άρση της αβεβαιότητας για την τύχη της προς τον κληρονόμο επαγωγής μετά την πάροδο απράκτου της τετράμηνης αποσβεστικής προθεσμίας προς αποποίηση της κληρονομιάς, η διάταξη του άρθρου 1850 εδάφ. β΄ ΑΚ καθιερώνει, υπό μορφή αμάχητου τεκμηρίου, το πλάσμα της δήλωσης του, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, απρακτήσαντος κληρονόμου για αποδοχή της κληρονομιάς. Για τον λόγο αυτό, η εν λόγω αποδοχή χαρακτηρίζεται ως πλασματική αποδοχή κληρονομιάς και ως μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σιωπή επέχει θέση δηλώσεως βουλήσεως.

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1857 παρ. 1 και 2 ΑΚ, η αποδοχή ή η αποποίηση της κληρονομιάς είναι αμετάκλητη, ενώ η αποδοχή ή η αποποίηση που οφείλεται σε πλάνη ή απάτη ή απειλή κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Στις περιπτώσεις αυτές, η διάταξη του άρθρου 1857 παρ. 2 ΑΚ προβλέπει τη δυνατότητα ακύρωσης της αποδοχής ή αποποίησης, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τις ακυρώσιμες δικαιοπραξίες (άρθρ. 140 επόμ., 147 επόμ., 150 επόμ.), που εφαρμόζονται ενόσω δεν τροποποιούνται από τις ιδιαίτερες ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 1857 παρ. 2 – 4 ΑΚ. Έτσι, αν πρόκειται για δήλωση από πλάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140, 141 και 142 ΑΚ, αν κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, η δήλωση δεν συμφωνεί από ουσιώδη πλάνη με τη βούληση του δηλούντος, αυτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Η πλάνη είναι ουσιώδης, όταν αναφέρεται σε σημείο ή ιδιότητα του προσώπου ή του πράγματος τέτοιας σπουδαιότητας για την όλη δικαιοπραξία ώστε, αν ο πλανηθείς γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε την δικαιοπραξία.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η αποδοχή της κληρονομιάς που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης, μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω πλάνης όταν η με τον τρόπο αυτό συναγόμενη, κατά πλάσμα του νόμου, αποδοχή δεν συμφωνεί με τη βούλησή του από ουσιώδη πλάνη, δηλαδή από άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της καταστάσεως που διαμόρφωσε τη βούλησή του, αν αυτή αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονομιάς, ώστε, αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθινή κατάσταση ως προς το σημείο αυτό, δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποποιήσεως. 

*Μαρία Κίσσου

Μέλος της επιστημονικής ομάδας της δικηγορικής εταιρείας «PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1 2 3

Recent Comments